งานสอน ต.อ.พ.สฏ.
หน้าหลัก
ฟิสิกส์ ม.4
โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
ดวงดาวและโลกของเรา


 

ตารางสอน 0306 นายอนุจิตร จันทศรี ภาคเรียนที่ 2/2558

ชั่วโมง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

เวลา

08.30-09.25

09.25-10.20

10.20-11.15

11.15-12.10

12.10-.13.00

13.00-13.55

13.55-14.50

14.50-15.45

15.45-16.30

จันทร์


ว 20211
3/1
1103

ว 20211
3/1
1103

ว 32101
5/2-3
1103

พักกลางวัน

ว 33205
6/1
1103

ประชุม
บริหาร

ประชุม
บริหาร

เอกสาร
กิจการ

อังคาร

ติว O - net
6/1

ว 33205
6/1
1103

ว 33205
6/1
1103

ว 32101
5/2-3
1103

พักกลางวัน

ว 33101
6/3
1103

ว 31202
4/1
1103

ว 31202
4/1
1103

เอกสาร
กิจการ

พุธ

ติว O - net
6/2

 

ว 31202
4/1
1103

ว 32101
5/2-3
1103

พักกลางวัน

 

ว 33101
6/3
1103

ว 33101
6/2
1103

เอกสาร
กิจการ

พฤหัส

ติว O - net
6/3

ว 31202
4/1
1103

ว 31203
5/1
1103

ว 31203
5/1
1103

พักกลางวัน

ว 33205
6/1
1103

โฮมรูม

ชุมนุม

เอกสาร
กิจการ

ศุกร์

ว 32101
5/2-3
1103

ว 31203
5/1
1103

ว 31203
5/1
1103

ว 33205
6/2
1103

พักกลางวัน

 

 

คุณธรรม
จริยธรรม

เอกสาร
กิจการ

แรงไฟฟ้าและแรงแม่เหล็ก
PDF
SWF

การทดลองการสลายตัวของกัมมันตรังสี

กิจกรรมชุมนุม

งานชิ้นที่ 1
กรอกข้อมูลนักเรียนแต่ละคน โดยใช้ข้อมูลการประชุมผู้ปกครอง

งานชิ้นที่ 2
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนกับใบรายชื่อ

งานชิ้นที่ 3
สร้างแบบฟอร์มการเช็คชื่อตามระบบ

งานชิ้นที่ 4
เชื่อมโยงข้อมูลบันทึกผล

งานชิ้นที่ 5
สร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูล

งานชิ้นที่ 6
ทดสอบการใช้งาน

งานชิ้นที่ 7
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมนุม

 

ประกาศ

- ให้นักเรียนที่เรียนกับครูอนุจิตร จันทศรี ทุกคนเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่
- นักเรียนที่เรียนวิชา ว 31104 และ ว 31106 ให้เรียนผ่านเว็บได้ที่ คลิกที่นี่
- ให้นักเรียนชั้น ม.4/1 และ ม.4/2 และ ม. 4/3 ทำข้อสอบของครูบ่าวก่อนกลางภาค คลิกที่นี่
- สอบแก้กลางภาค คลิกที่นี่
- ประเมินการสอนของครูอนุจิตร จันทศรี วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ คลิกที่นี่
- ประเมินการสอนของครูอนุจิตร จันทศรี วิชาฟิสิกส์1 คลิกที่นี่ ลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2557 นักเรียนสามารถใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ที่ https://classroom.google.com โดยใช้ User name (user@baw.in.th) ที่นักเรียนกรอกข้อมูล หากยังไม่ได้กรอกข้อมูลคลิกที่นี่