เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ประวัติ
ผลงานเด่น
ประสบการณ์
ผลงานวิจัย
ปฏิทินงาน
ติดต่อเรา

สื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
ถ่ายทดสดเรียนทางไกล
บทเรียนแท็บเล็ต

งานอื่นๆ
งานสอน
งานระบบเครือข่าย
งานวิทยุสื่อสาร
งานบริการสังคม
งานพัฒนาความรู้
เว็บไซต์พันธะมิตร

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ครูบ่าว

 

ประวัติ
    - ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)              นายอนุจิตร  จันทศรี
    - ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)        Mr. Anuchit  Chanthasri
    - ชื่อเล่น บ่าว

การศึกษา
    - ปริญญาตรี (วท.บ.) ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
    - ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

ประวัติการทำงาน
    - ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์วิจัยและสาธิตระบบพลังงานทดแทน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 93110
    - วิทยากรจ้างสอน(โครงการ SP2) โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110
    - เจ้าหน้าที่งานดูแลระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
    - ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 5  (วัดหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
    - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การอบรม (Training Program)
    - การใช้ Internet ขั้นต้น ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2544 ถึง 2 พฤษภาคม 2544, โรงเรียนเต่าเพชรคอมพิวเตอร์, สงขลา
    - การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2548, สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
    - การพัฒนาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access 2003 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2550,             สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
    - การใช้โปรแกรม TRNSYS 16.1 สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์ระบบพลังงาน ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2551, ศูนย์วิจัยและสาธิตระบบพลังงานทดแทน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
    - การสร้างอนิเมชันบนเว็บไซต์ด้วย Flash 8 และ Swish ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2551,       สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
    - การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP และแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 13 มีนาคม 2552, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
    - อบรมการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โครงการหนูน้อยจ้าวเวหาทีวีไทย วันที่ 23- 25 เมษายน 2553 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
    - เป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2553 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
    - ประชุมการจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัย วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2553 , โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ , โครงการครุวิจัย
    - การสร้างบทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2553       สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
    - การสืบค้นข้อมูลวิชาการเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรม บทที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม 2554 เครือข่ายห้องสมุดบูรณาการ โรงแรมเสาวลักษณ์ธานี จังหวัด สุราษฏร์ธานี
    - เป็นวิทยากรการอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน 21-31 สิงหาคม 2555 , สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่

ผลงาน

    - โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องพัดลมยุค 2001 ผ่านการคัดเลือกมาแสดง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2544

    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะปฏิบัติการ OS ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2544

    - P. Panichayunon, C. Pholnak, S. Phethuayluk, T. Thepnual, N. Nankongnab, A.  Chanthasri. “DEVELOPMENT OF LIGHTWEIGHT CONCRETE BLOCK USING HUSK”. 34th Congress on Science and Technology of Thailand 31 October 2008-2 November 2008, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 192.

    -  ปิติ พานิชายุนนท์ ฉัตร ผลนาค สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ธวัฒน์ชัย เทพนวล นพนันท์ นานคงแนบ และ อนุจิตร จันทศรี. การศึกษาปริมาณขี้เลื่อยของไม้ยางพาราที่มีผลต่อความแข็งของคอนกรีตบล็อกมวลเบา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2551. หน้า 63.

    -  ปิติ พานิชายุนนท์ ฉัตร ผลนาค สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ธวัฒน์ชัย เทพนวล นพนันท์ นานคงแนบ และ อนุจิตร จันทศรี. การพัฒนาคอนกรีตบล็อกมวลเบาจากฟางข้าว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551. หน้า 254.

    - อนุจิตร จันทศรี  ปิติ พานิชายุนนท์  ฉัตร ผลนาค  สุวิทย์ เพชรห้วยลึก  ธวัฒน์ชัย เทพนวล และนพนันท์ นานคงแนบ. ผลของขี้เลื่อยไม้ยางพาราต่ออิฐดินซีเมนต์. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่5 ประจำปี 2552.

    - สุทธิพงค์ เอียดคง , ปิติ พานิชายุนนท์ และ อนุจิตร จันทศรี . การพัฒนาอิฐดินซีเมนต์ด้วยใบยางพารา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552

   - อนุจิตร  จันทศรี. การสร้างเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบลูกถ้วย (โครงการครุวิจัย).  การนำเสนอผลงานโครงการครุวิจัย ครั้งที่ 5 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

   - ที่ปรึกษาโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 เรื่อง การพัฒนาชุดทดลองการตกอย่างอิสระเพื่อหาค่าแรงโน้มถ่วงของโลก โดยการเขียนโปรแกรม Visual Basic ในการบันทึกเวลา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

  - ที่อยู่(ตามทะเบียนบ้าน) 26 หมู่ 8 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
  - ที่อยู่(ที่ติดต่อสะดวก) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  70 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

  - E-mail: achanthasri@gmail.com , anuchit@tupst.ac.th
  - Web Site: http://www.baw.in.th
  - วิทยุสื่อสาร VR Call sign: Echo Two Three Charlie Alpha Zulu (E23CAZ) ความถี่ 144.675
  - วิทยุสื่อสาร ราชการ Call sign: เตรียมพัฒน์ 301 ความถี่ 147.300
  - โทรศัพท์ 080-705-3345 , 077-244-051