เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ประวัติ
ผลงานเด่น
ประสบการณ์
ผลงานวิจัย
ปฏิทินงาน
ติดต่อเรา

สื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
ถ่ายทดสดเรียนทางไกล
บทเรียนแท็บเล็ต

งานอื่นๆ
งานสอน
งานระบบเครือข่าย
งานวิทยุสื่อสาร
งานบริการสังคม
งานพัฒนาความรู้
เว็บไซต์พันธะมิตร

 

ผลงาน

    - โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องพัดลมยุค 2001 ผ่านการคัดเลือกมาแสดง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2544

    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะปฏิบัติการ OS ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2544

    - P. Panichayunon, C. Pholnak, S. Phethuayluk, T. Thepnual, N. Nankongnab, A.  Chanthasri. “DEVELOPMENT OF LIGHTWEIGHT CONCRETE BLOCK USING HUSK”. 34th Congress on Science and Technology of Thailand 31 October 2008-2 November 2008, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 192.

    -  ปิติ พานิชายุนนท์ ฉัตร ผลนาค สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ธวัฒน์ชัย เทพนวล นพนันท์ นานคงแนบ และ อนุจิตร จันทศรี. การศึกษาปริมาณขี้เลื่อยของไม้ยางพาราที่มีผลต่อความแข็งของคอนกรีตบล็อกมวลเบา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2551. หน้า 63.

    -  ปิติ พานิชายุนนท์ ฉัตร ผลนาค สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ธวัฒน์ชัย เทพนวล นพนันท์ นานคงแนบ และ อนุจิตร จันทศรี. การพัฒนาคอนกรีตบล็อกมวลเบาจากฟางข้าว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551. หน้า 254.

    - อนุจิตร จันทศรี  ปิติ พานิชายุนนท์  ฉัตร ผลนาค  สุวิทย์ เพชรห้วยลึก  ธวัฒน์ชัย เทพนวล และนพนันท์ นานคงแนบ. ผลของขี้เลื่อยไม้ยางพาราต่ออิฐดินซีเมนต์. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่5 ประจำปี 2552.

    - สุทธิพงค์ เอียดคง , ปิติ พานิชายุนนท์ และ อนุจิตร จันทศรี . การพัฒนาอิฐดินซีเมนต์ด้วยใบยางพารา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552

   - อนุจิตร  จันทศรี. การสร้างเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบลูกถ้วย (โครงการครุวิจัย).  การนำเสนอผลงานโครงการครุวิจัย ครั้งที่ 5 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

   - ที่ปรึกษาโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 เรื่อง การพัฒนาชุดทดลองการตกอย่างอิสระเพื่อหาค่าแรงโน้มถ่วงของโลก โดยการเขียนโปรแกรม Visual Basic ในการบันทึกเวลา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ